בורגר סאלון תקנון מועדון חברים

תקנון מועדון החברים של רשת בורגר סאלון

1 . מועדון החברים חברת בורגר סאלון בע"מ רשת בורגר סאלון )להלן – :"הרשת"( שמחה לבשר על הקמת מועדון לקוחות הרשת )להלן : "המועדון"(, לשירות קהל לקוחות הרשת ברחבי הארץ .

2 . תקנון תכנית ההטבות לחברי מועדון לקוחות הרשת מוסדרת באמצעות תקנון זה, כפי שיהיה מעת לעת, לרבות פעילות המועדון, ההצטרפות אליו והיציאה ממנו . הרשת תהיה רשאית בכל עת להפסיק ו/או לשנות את פעילות המעועדון, ולערוך שינויים בתוכן התקנון ו/או לבטלו, לפי שיקול דעתה . התקנון, כפי שיעודכן מעת לעת, יפורסם במשרדי וסניפי הרשת, באפליקציה של הרשת לטלפונים ניידים ולמחשבי לוח )טאבלטים( )להלן : "האפליקציה"( וכן באתר האינטרנט של הרשת שכתובתו : burgersaloon.co.il להלן : "האתר"( . ללקוחות הרשת ו/או לחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתקנון ו/או לתוכנו ו/או להטבות בהתאם לו ו/או לשינויים בהם הוראות התקנון יגברו על כל פרסום אחר של הרשת . אף אם מכל סיבה שהיא יקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו כי איזו מהוראות התקנון איננה בתוקף, ימשיכו יתר הוראות התקנון לעמוד בתוקפן . יראו במילוי טופס הצטרפות למועדון ו/או חברות בו, כאישור והסכמה לתנאי התקנון . שימוש בלשון זכר בתקנון, מכוון לנשים ולגברים כאחד .

3 . ההצטרפות למועדון וחברות בו ההצטרפות למועדון והחברות בו כפופה לתנאי התקנון, כפי שיהיו מעת לעת . החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה לאחר . רק יחידים, בני 18 ומעלה, זכאים להצטרף למועדון ו/או להיות חברים בו . ההצטרפות למועדון ו/או החברות בו מותנית בהסכמת הרשת, אשר לה שיקול דעת מלא לסרב לבקשת הצטרפות ו/או חברות ו/או חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקה כלל . אין לראות בחיוב אדם בדמי חברות במועדון )להלן : "דמי חבר"(, ככל שייגבו, כהסכמה מצד הרשת להצטרפותו למועדון ו/או לחברותו בו, ובמקרה שסורבה בקשת הצטרפות ו/או חברות ו/או חידוש חברות במועדון תוך חיוב בדמי חבר, תשיב הרשת לאותו אדם את דמי החבר שנגבו )ללא חיוב בהפרשי הצמדה ו/או ריבית בגינם(. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות, באחד מסניפי הרשת, באתר האינטרנט של הרשת, בהורדת האפליקציה של הרשת לטלפון נייד או למחשב לוח )טאבלט( או במשלוח הטופס בדואר למשרדי הרשת . על חבר המועדון לעדכן את הרשת בכל מקרה של שינוי באחד או יותר מהפרטים המופיעים בטופס ההצטרפות למועדון. הרשת לא תהיה אחראית במידה ולא נתקבלו הודעות ו/או לא עודכנו פרטי מבצעים ו/או הטבות, כתוצאה מכך שחבר המועדון לא עדכן את פרטיו כנדרש . ככל שייקבע על ידי הרשת כי החברות במועדון מוגבלת בזמן, חידוש ו/או הארכת החברות במועדון ייעשו באמצעות פניה – למשרדי הרשת ו/או לאחד מסניפיה ו/או באתר האינטרנט ו/או באפליקציה של הרשת .

4 . דמי חבר הרשת רשאית לגבות דמי חבר בגין החברות במועדון. גובה דמי החבר )ככל שייגבו( ייקבע על ידי הרשת מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה המלא , בכפוף לזכותה של הרשת להפסיק ו/או לבטל חברות בהתאם לתקנון זה . גובה דמי החבר, ככל שייגבו, יעודכן בעת ההצטרפות למועדון או חידוש חברות בו, אך חבר מועדון לא יידרש לשלם תוספת כלשהי במהלך תקופת החברות שבגינה כבר שולמו דמי חבר . תשלום דמי החבר, ככל שייגבו, ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או במזומן, עם מילוי טופס ההצטרפות למועדון .

5 . כרטיס המועדון הרשת רשאית לקבוע כי החברות במועדון תיעשה באמצעות כרטיס מועדון, שנרכש מהרשת עם ההצטרפות למועדון ו/או תשלום דמי החבר )להלן : "כרטיס המועדון"(. החברות במועדון וכרטיס המועדון הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה או לשימוש של מי שאינו החבר, אשר פרטיו מופיעים ברישומי הרשת, כפי שנמסרו על ידו בעת ההצטרפות למועדון. הרשת רשאית לדרוש מהמזדהה כחבר מועדון ו/או ממציג – כרטיס המועדון להציג תעודה מזהה, כתנאי לקבלת הטבות מכוח החברות ו/או הכרטיס . החברות במועדון ו/או כרטיס החבר מקנים לחבר המועדון זכויות לצבירת כוכבים ולהטבות, כפי שיקבע התקנון מעת לעת . ניתן להשתמש בכרטיס המועדון ו/או ליהנות מהטבות המועדון ממועד ההצטרפות למועדון לאחר תשלום מלוא דמי החבר, ככל שייגבו .

על חבר המועדון להודיע לרשת במשרדיה, באחד מסניפה או באתר האינטרנט שלה, במידה וכרטיס המועדון שלו נגנב, אבד או הושמד, וכדי שיונפק לו כרטיס מועדון חלופי. הרשת תהא רשאית לגבות תשלום כעמלת הנפקת כרטיס מועדון חלופי, לפי שיקול דעתה. הרשת לא תהיה אחראית על אובדן כוכבים ו/או פגיעה בהטבות עקב אובדן או גניבה של כרטיס מועדון.

6 .הטבות וכוכבים בעת תשלום במסעדה, יקבל חבר המועדון הטבות )להלן" :כוכבים"(, לפי מפתח של כוכב אחד בגין כל 1 ₪ מהתשלום בפועל במסעדה. באמצעות מימוש הכוכבים שצבר, יוכל חבר המועדון לבצע תשלומים בחנות המתנות שבאפליקציה של הרשת. בנוסף, יהנה חבר המועדון מהטבה של המבורגר עשירי חינם, לאחר הזמנה ותשלום על 9 המבורגרים לפי הגבלת הכרטיסייה. תשלום דמי חבר או דמי משלוח, ככל שייגבו, אינו מקנה הטבות ו/או צבירת כוכבים. הרישום ברשת בנוגע למספר הכוכבים שנצברו לחבר מועדון, ו/או למספר ארוחות עם הטבות, יהא סופי ומחייב, ולחבר המועדון לא תהיינה טענות או דרישות בקשר לכך. כוכבים שנצברו יפקעו עם פקיעת תוקף החברות במועדון מכל סיבה שהיא, ולחבר המועדון לא תהיינה טענות או דרישות בקשר לכך. כל עוד הרשת לא ביטלה או הפסיקה את החברות ו/או חסמה את הכרטיס, חידוש חברות בתוך 30 יום מפקיעת החברות יאריך את תוקף הכוכבים אשר יירשמו מחדש לזכות החבר.

7 .הטבות המועדון חברות במועדון ו/או הצגת כרטיס מועדון בתוקף יקנו לחבר המועדון הטבות, כמפורט להלן, וכפי שיעודכנו מעת לעת: א. מימוש ההטבות יהיה בשימוש כוכבים שנצברו לחבר המועדון לצורך תשלום בחנות המתנות שבאפליקציה של הרשת, הנתונה לשינוי בכל עת לפי שיקול דעתה של הרשת. ב. בהצטרפות למועדון יקבל החבר במתנה 10 כוכבים וכן קינוח או כוס קפה חינם, בכפוף לזכותה של הרשת לשנות את ההטבה בכל עת לפי שיקול דעתה. על חבר המועדון להצהיר על חברותו במועדון בעת ביצוע ההזמנה. במבצעים שיפורסמו, תהיה הפעלת ההטבות בהתאם לפרסום. חברות במועדון לא תקנה זכות לכפל מבצעים, אלא אם כן הוחלט אחרת על-ידי הרשת. ניתן לממש הטבה רק בתשלום עבור ארוחה בישיבה במסעדה, אך לא בתשלום עבור הזמנת ארוחה לקחת ו/או במשלוח ו/או בתשלום דמי חבר, ככל שייגבו. הרשת אינה מחויבת כי ההטבות תהיינה שוות בערכן, והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, להגביל מימוש הטבות באירועים/מועדים/סניפים שייקבעו, ו/או בהזמנת משלוח או ארוחה לקחת, ו/או בסכום ו/או בזמן כפי שתמצא לנכון, וכן לקבוע כי הטבות ו/או מבצעים מסוימים לא יהיו בלעדיים לחברי מועדון.

8 .שינוי הטבות או הפסקתן הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לערוך שינויים בנוגע להטבות חברי המועדון או להפסיקן, כולן או חלקן, לתקופה כלשהי, או להפסיק את פעילות מועדון החברים, מבלי שתחוב בשל כך באחריות כלשהי לגורם כלשהו, לרבות לחברי המועדון, ובלבד שהודיעה על כך לחברי המועדון בהתאם להוראות התקנון כפי שיעודכן מעת לעת. במקרה של הפסקת פעילות מועדון החברים, יושב חלק יחסי של דמי החבר ששולמו לתקופת החברות, ככל ששולם, בהתאם לתקופה שנותרה עד לפקיעת חברותו במועדון.

9 .ביטול או הפסקת חברות במועדון או חסימת כרטיס מועדון הרשת רשאית בכל עת לבטל כל כרטיס מועדון ו/או להפסיק את חברותו של כל חבר מועדון ו/או לחסום כרטיס מועדון, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והסופי, אף ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקה כלל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה של מסירת פרטים לא נכונים לרשת, שימוש לרעה בחברות ו/או בכרטיס המועדון, העברת כרטיס המועדון לאחר, התנהגות לא הולמת, וכיו"ב. חבר מועדון זכאי בעל עת לבטל או להפסיק את חברותו במועדון, באמצעות פניה בכתב למשרדי הרשת, לאחד מסניפיה ו/או באתר האינטרנט שלה ו/או באפליקציה, והרשת תבטל את חברותו במועדון בתוך 7 ימי עסקים מקבלת פניה כאמור. יראו חבר מועדון שהגיש או מתעתד להגיש תביעה נגד הרשת ו/או מי מבעליה ו/או מנהליה, כמי שבקש להפסיק את חברותו במועדון הלקוחות. בתום תקופת החברות במועדון, וכל עוד לא הוארכה ו/או חודשה החברות, ועם ביטול ו/או הפסקת חברות במועדון, בין על- ידי הרשת ובין על-ידי חבר המועדון, יפקעו כל זכויות חבר המועדון וזכויותיו מכוח כרטיס המועדון, לרבות זכויותיו לקבלת הטבות, למעט במקרה של חידוש חברות מועדון בתוך 30 יום מפקיעת החברות, אשר יאריך את תוקף הכוכבים, כל עוד הרשת לא ביטלה או הפסיקה את החברות ו/או חסמה את הכרטיס, כאמור לעיל.

ביטול ו/או הפסקת חברות במועדון, בין על-ידי הרשת ובין על-ידי חבר מועדון, ו/או חסימת כרטיס מועדון, לא יזכו את חבר המועדון בהשבת דמי החבר ששולמו ו/או חלקם, ככל ששולמו, ואולם ביטול ו/או הפסקת חברות על-ידי חבר המועדון בתוך 14 יום ממועד הצטרפותו ו/או חידוש חברותו במועדון, יזכה בהשבת דמי החבר, ככל ששולמו, וזאת בתנאי שלא נעשה כל שימוש בכרטיס החבר ולא נוצלה ו/או נתקבלה הטבה כלשהי מאז הצטרפותו ו/או חידוש חברותו.

10 .הודעות ופניות הודעות הרשת לחברי המועדון ובכלל, בכל הנוגע למועדון הלקוחות, ובכלל זה לגבי שינוי בתקנון זה ו/או בדמי החבר ו/או בהטבות ו/או בנוגע לפעילות מועדון הלקוחות ו/או לזכויות חברי המועדון, ייעשו בכל דרך שהרשת תחליט לפי שיקול דעתה המלא, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת סמס לכתובת ו/או למספר הטלפון שנמסרו לרשת ו/או באתר האינטרנט ו/או באפליקציה של הרשת, מבלי שלחברי המועדון תהיה טענה ו/או דרישה בקשר לכך. סבר חבר מועדון כי לא נצברו לו כוכבים, או כי לא ניתנה לו הטבה, להם הוא סבור כי הינו זכאי, יפנה בכתב לרשת בצירוף החשבונית וכל מסמך רלבנטי אחר. החלטת הרשת בפניית חבר המועדון תהיה סופית.

11 .אבטחת מידע ופרטיות הרשת מתחייבת לנקוט אמצעים סבירים להגנה ואבטחה של מידע הנמסר לה על-ידי חברי המועדון, אך אינה יכולה להבטיח כי המידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. הרשת לא תהיה אחראית לגילוי ו/או שימוש במידע שנמסר לה על-ידי חברי המועדון, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתה ו/או מחדירה בלתי מורשית למידע מצד גורם כלשהו. הרשת לא תעביר לגורמים אחרים את פרטי חברי המועדון ו/או מידע המאפשר את זיהויים, ללא הסכמתם מראש. מילוי טופס הבקשה להצטרפות לחברות במועדון והחתימה עליו ו/או רכישת כרטיס מועדון, מהווה אישור לכך שהרשת תשמור נתונים שהתקבלו במהלך פעילות חבר המועדון, ולפניית הרשת, בין בעצמה ובין באמצעות גורמים אחרים כלשהם, בכל אמצעי תקשורת, לרבות הודעות סמס ודואר אלקטרוני, ולצירוף חבר המועדון ו/או לקוח הרשת לרשימת התפוצה של הרשת, ומבלי שהדבר ייחשב כפגיעה בפרטיות. אדם המתנגד לאמור, יפנה לרשת במשרדיה, באחד מסניפיה ו/או באתר האינטרנט שלה, ויודיע על סירובו לקבלת הפניות ו/או יבקש כי מידע המתייחס אליו יימחק ו/או לא יימסר לאחר, וכל עוד לא עשה כן, יראו אותו כמסכים לאמור.

12 .שונות עם הקמת מועדון הלקוחות, בטלה כל התקשרות ו/או התחייבות קודמת בין חבר המועדון לבין הרשת ו/או נציגה, וזו לא תהווה ראיה בהליך כלשהו ואף לא תשמש לפרשנות תקנון זה. הימנעות ו/או השתהות של הרשת מקיום ו/או עמידה על איזו מזכויותיה על פי התקנון, לא תיחשב כוויתור מצידה. הרשת רשאית להמחות לאחר כל זכות העומדת לה על פי תקנון זה, לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה.

13 .ברירת דין וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו בכל הנוגע לתוקפו, פרשנותו והפרתו של תקנון זה. לבית המשפט השלום בחיפה תהיה סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך בנוגע לפרשנותו, תוקפו והפרתו של תקנון זה.

14 .יצירת קשר ניתן לפנות לרשת בכל אחת מהדרכים שלהלן: בדואר – לכתובת: ת.ד 3266 ,רמת ישי בטלפון 6676700-04 שלוחה 0 בימים א'-ה' בין השעות 00:17-00:8; ; office@burgersaloon.co.il: לכתובת – אלקטרוני בדואר .

.04-8261283 :בפקס

עבור לגרסה המיוחדת המותאמת לתוכנת הקראה